Strawberry Shortcake, yummy!

Jennifer Hines

Amsterdam, NL

Comment

A pretty tasty looking strawberry shortcake illustration... yummy!